GUUD

Karinta

socda Bon-Vivant

4
Cutubka 10 January 22, 2021
Cutubka 9 January 22, 2021

socda Kuugga Royal

3
Cutubka 10 January 7, 2021
Cutubka 9 January 7, 2021

Amiirkii Sharafta lahaa

4.5
Cutubka 95 February 8, 2020
Cutubka 94 February 8, 2020